مدرسه پاشازاده
  • 15.JPG
  • 19112008057.jpg
  • IMGA0024.JPG
  • IMGA0145.JPG
  • IMGA0149.JPG
  • IMGA0151.JPG
  • IMGA0500.JPG
اطلاعات پروژه ها
نام پروژه: مدرسه پاشازاده
کارفرما: اداره نوسازی مدارس استان تهران
مساحت مترمربع: 2200
تاریخ اجرا:

1388

تعداد طبقات: 4
نوع سازه: فلزی
مشاهده فعالیت ها و پروژه ها
دقت در طراحی و نظارت بر ساخت و تداوم در پشتیبانی شعار همیشگی شرکت ساختمانی رواک میباشد --مهندس اسمعیل همدانی